โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนทั้งชาย-หญิง  ในระดับเนอร์เซอรี่-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     
     
หลักฐานการรับสมัคร

  • สำเนาสูติบัตร  1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  2 รูป
  • สมุดรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
  • หนังสือรับรองคุณวุฒิ  (ป.04 , ป.05 , หรือ รบ.1ต)
  • บัตรสุขภาพ

     กำหนดการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2542

หน้าแรก | แนะนำโรงเรียน | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | การรับสมัครนักเรียน | ข้อมูลทั่วไป | English Page